Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1. Anmeldelsesområde
Følgende betingelser finder anvendelse for ethvert køb af varer foretaget hos C.J. KOFOED-IBSEN A/S, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. I øvrigt henvises til Glasindustriens anvisninger og standarder samt C.J. KOFOED-IBSEN A/S’ hjemmeside.

§ 2. Tilbud og ordre
Tilbud er, hvor intet andet er anført, gældende i 30 dage fra tilbuddets datering, hvorefter det anses for bortfaldet, medmindre det forinden af C.J. KOFOED-IBSEN A/S er tilbagekaldt eller ændret. Tilbud, ordre, ændringer eller udvidelse af tilbuddet samt mundtlige aftaler er kun bindende, når de skriftligt er bekræftet af C.J. KOFOED-IBSEN A/S. Ordre er bindende for køber, med mindre der straks ved modtagelsen af ordrebekræftelsen gøres indsigelse fra køber. Ved uoverensstemmelse mellem tilbud og ordrebekræftelse skal dette straks og særskilt meddeles C.J. KOFOED-IBSEN A/S, hvorved eventuel ændring af ordre kan ske.

§ 3. Leveringsbetingelser
De angivne leveringstider regnes fra modtagelsen af de fulde og endelige instruktioner.

Risikoen for varen overgår fra C.J. KOFOED-IBSEN A/S til køber ved levering. Levering regnes for sket, når varen overgår til selvstændig fragtmand, eller er leveret på det ifølge ordrebekræftelsen aftalte sted.

Såfremt ikke andet er aftalt, er køber forpligtiget til at modtage levering på det sted og til den tid, som angivet i ordrebekræftelsen. Omkostninger ved levering fastsættes efter skriftlig aftale. Ved afhentning på C.J. KOFOED-IBSEN A/S’ adresse overgår risikoen til køber, og levering anses for sket ved afhentning.

Med mindre andet måtte være skriftligt aftalt, sker forsendelse altid for købers regning og risiko. Såfremt varerne leveres fragtfrit, sker dette ligeledes for købers risiko.

§ 4. Leveringsklausuler
Eventuelle aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de i aftalens indgåelse gældende Incoterms.

§ 5. Leveringstid
Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelse eller oplyses på given foranledning af C.J. KOFOED-IBSEN A/S. Leveringstiden er fastsat efter C.J. KOFOED-IBSEN A/S’ bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger på tidspunktet for ordrebekræftelsens fremsendelse. Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, betragtes en udskydelse af den aftalte leveringstid med 14 dage i enhver henseende som rettidig, således at køber ikke af denne grund kan udøve nogle misligholdelsesbeføjelser over for C.J. KOFOED-IBSEN A/S. Herudover kræves, for at køber kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, at køber fremsætter skriftligt varsel, hvori indsigelsen kvalificeres, hvorefter C.J. KOFOED-IBSEN A/S har 8 dage til at rette dette/disse forhold. C.J. KOFOED-IBSEN A/S skal i ovenstående nævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstid.

§ 6. Returnering
Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

Paller og stativer faktureres køber. Fakturerede paller og stativer tages retur og krediteres, såfremt de er i samme stand som ved levering.

I de tilfælde hvor køber er berettiget til at ophæve aftalen, eller såfremt det solgte returneres til C.J. KOFOED-IBSEN A/S med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til C.J. KOFOED-IBSEN A/S i ren og ubrugt emballage og for købers risiko, mens C.J. KOFOED-IBSEN A/S betaler normale udgifter til sædvanlig fragt.

§ 7. Sælgers forsinkelse
Der kan ikke gøres erstatningssvar gældende på grund af forsinkelser fra C.J. KOFOED-IBSEN A/S’ side, hverken for direkte eller indirekte tab. En overskridelse af leveringstiden berettiger ikke til at hæve aftalen på grund af leveringsforsinkelser, der kan tilregnes C.J. KOFOED-IBSEN A/S, med mindre forsinkelsen overstiger 3 måneder. Såfremt forsinkelsen overstiger 3 måneder, er køber alene berettiget til at hæve aftalen for den del af leverancen, der endnu ikke er leveret. Ved forsinkelse forbeholdes ret til at foretage dellevering.

Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at C.J. KOFOED-IBSEN A/S er i en sådan situation som angivet under § 19 (Force Majeure), udskydes leveringen med den tid, som ændringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende betingelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

§ 8. Købers forsinkelser
Uanset at køber undlader at modtage varen på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge den aftalte betaling, som om levering af den pågældende vare havde fundet sted. Kan køber ikke modtage varen, opbevares denne for købers regning og risiko.

§ 9. Priser
De oplyste priser er gældende listepriser for tidspunktet for afgivelse af ordrebekræftelsen og er ikke bindende for levering, idet C.J. KOFOED-IBSEN A/S forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel, til levering er sket.

§ 10. Betaling
Når ikke andet er anført eller skriftligt bekræftet af

An individual’s tutorial creating concerns could be fixed in some sort of click on. All of our custom made producing services lets you satisfy your own dissertation submission on-time writing services.

C.J. KOFOED-IBSEN A/S på ordre eller faktura, skal betaling ske kontant ved varens modtagelse. Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdato og indtil betaling sker.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for eventuelle garantiforpligtigelser, mangler eller som følger af forsinkelse i leveringen.

§ 11. Produktinformation og produktændringer
C.J. KOFOED-IBSEN A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i produktspecifikationer, med mindre dette vil medføre væsentlig ulempe for køber.

§ 12. Ejendomsforbehold
Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil fuld betaling er sket.

§ 13. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til produktansvarsloven.

I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan C.J. KOFOED-IBSEN A/S ikke pålægges yderligere ansvar. C.J. KOFOED-IBSEN A/S kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller andet indirekte tab. Endvidere er C.J. KOFOED-IBSEN A/S ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre som indtræder, mens varen er i købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på varer som er fremstillet af køber, og hvori de af C.J. KOFOED-IBSEN A/S leverede varer indgår.

C.J. KOFOED-IBSEN A/S’ ansvar for skade på ting, kan dog aldrig overstige den pris køber har givet for varen hos C.J. KOFOED-IBSEN A/S.

I den udstrækning C.J. KOFOED-IBSEN A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde C.J. KOFOED-IBSEN A/S skadesløs i samme omfang, som C.J. KOFOED-IBSEN A/S’ ansvar er begrænset over for køber i nærværende §. Hvis tredjemand fremsender erstatningskrav mod køber på grund af en produktskade, skal køber straks underrette C.J. KOFOED-IBSEN A/S herom. Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod køber.

§ 14. Mangler og ansvar
Er varen behæftet med væsentlige fejl eller mangler, hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af C.J. KOFOED-IBSEN A/S, er C.J. KOFOED-IBSEN A/S forpligtet og berettiget til efter eget valg, at afhjælpe manglen eller at foretage omlevering. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende.

C.J. KOFOED-IBSEN A/S’ ansvar omfatter alene varer, der er forsvarligt opbevaret af køber og anvendt korrekt og til sædvanlig brug. C.J. KOFOED-IBSEN A/S er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, ændring af eller indgreb i det solgte uden C.J. KOFOED-IBSEN A/S’ skriftlige samtykke. C.J. KOFOED-IBSEN A/S’ ansvar bortfalder endvidere i det omfang, der er anvendt uoriginale reservedele eller tilbehør, som direkte eller indirekte har forårsaget skade.

C.J. KOFOED-IBSEN A/S er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der skyldes, at materialer eller halvfabrikata leveret af køber, eller at materialer anvist af køber, er uegnet til formålet.

Ved udendørs montage af hærdet/lamineret glas med frit eksponerede kanter kan delaminering forekomme, og C.J. KOFOED-IBSEN A/S kan ikke gøres ansvarlig herfor.

Køber skal nøje sætte sig ind i de af C.J. KOFOED-IBSEN A/S og dennes eventuelle underleverandørers givne produkt- og brugsanvisninger og skal ved benyttelsen af produktet nøje følge disse. Såfremt køber er det mindste i tvivl om korrekt brug, skal køber rette forespørgsel til C.J. KOFOED-IBSEN A/S herom.

Køber bærer selv ansvaret for, at det solgte produkt opfylder og anvendes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bygningsreglement, arbejdsmiljøregler, andre offentlige regler m.v. C.J. KOFOED-IBSEN A/S bærer ikke ansvaret for, om produkter og/eller brugsanvisninger indeholder en korrekt eller fyldestgørende beskrivelse af disse regler, som i vidt omfang er afhængig af den konkrete brug, som køberen gør af produktet.

C.J. KOFOED-IBSEN A/S’ ansvar for mangler ophører 2 år efter leveringstidspunktet, med undtagelse af leveringer underlagt byggeleveranceklausulen i § 17.

§ 15. Glasindustriens Garantisikring – termoruder
Leverancer af termoruder er omfattet af Glasindustriens Garantisikring. For så vidt angår ordningens omfang henvises til www.glasindustrien.org.

§ 16. Reklamation og undersøgelsespligt
Køber skal ved varens modtagelse og senest 8 dage herefter straks undersøge denne og straks reklamere over enhver synlig mangel.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, der er opstået inden for 2 år efter levering, skal køber straks og senest 8 dage efter manglen er eller burde være opdaget give C.J. KOFOED-IBSEN A/S meddelelse herom på skrift, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

§ 17. Byggeleveranceklausul
For så vidt – og kun i det omfang – leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul:

Det er en betingelse, at der vedrørende byggeriet er vedtaget iagttagelse af Glasindustriens standardforbehold af januar 2007. Det er en betingelse, at der vedrørende byggeriet er vedtaget iagttagelse af AB92 § 17, således at levering kan ske.

Leverandørens ansvar for mangler ved leverance ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverance til lager eller videresalg, ophører ansvaret dog 6 år efter levering til køber er sket, jf. AB 92 § 10, stk. 4.

Eventuel tvist om sådanne forhold behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 18. Ansvarsbegrænsning
Erstatningskrav over for C.J. KOFOED-IBSEN A/S kan i intet tilfælde overstige købsprisen for varen. Dette gælder uanset det i Glasindustriens standardforbehold anførte.

C.J. KOFOED-IBSEN A/S hæfter under ingen omstændigheder for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

§ 19. Force Majeure
Enhver omstændighed som C.J. KOFOED-IBSEN A/S ikke er herre over, herunder arbejdskonflikter af enhver art, krig, mobilisering eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse af leverance fra underleverandører, fritager C.J. KOFOED-IBSEN A/S for ansvar af enhver form. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden ordrebekræftelsens afsendelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed i det omfang disse forholds indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

Det påhviler C.J. KOFOED-IBSEN A/S uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor.

§ 20. Tvister
Alle tvister vedrørende ovennævnte afgøres efter dansk ret.

Retssager skal anlægges ved Københavns Byret medmindre leverancen er omfattet af byggeleveranceklausulen.

Menu